Grupitöö meetodid rehabilitatsioonitöös - 56 akh
Õppekava nr 4A
Õppekavarühm: psühholoogia, sotsiaal- ja käitumisteadused     


Sihtgrupp  
rehabilitatsioonimeeskondade spetsialistid
Eesmärk  
suurendada rehabilitatsioonispetsialistide teadmisi, motivatsiooni ja praktilisi oskuseid grupitöö kasutamiseks rehabilitatsiooniteenuse osutamisel.
Väljundid
Koolituse läbinu tunneb:
• olulisemaid grupiprotsesse ning oskab neid juhtida,
• grupinõustamise põhiküsimusi, võimalikke probleemolukordi ja lahendusi,
• baastasandi motiveerimise, jõustamise, kuulamise ja intervjueerimise tehnikaid ning teab grupijuhi ülesandeid, võimalusi ja piire.
Õppe alustamise tingimused - valmisolek aktiivseks osaluseks

Õppeprotsessi kirjeldus
Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õpimeetodid

Koolitus:
Auditoorne töö 16 akh
  • Grupitöö võimalused, ressursid, eeldused ja piirid.
• Grupiprotsessid; grupitöös mõju avaldavad tegurid.
• Struktureeritud ja mittestruktureeritud grupitöö.
• Grupijuhi ja osaleja isiksuseomaduste mõju grupitööle; rollid grupis.
• Grupitöö riskikohad ja lahendused. Psühhohariduslik grupitöö
Sotsiaalse ja transformatiivse õppimise meetodid
Grupitöö meetodid
Iseseisev töö ja praktika 32 akh.
Kogemuskohtumine/grupisupervisioon - 8 ak.t - iseseisva töö ja praktilise kogemuse reflekteerimine ja analüüs Interaktiivse grupitöö metoodika
 
Hindamine ja õppe lõpetamise tingimused 
mitteeristav hindamine (arvestatud/ mittearvestatud), sh vajalik osalus auditoorses töös 50% ulatuses ning iseseisva töö ja praktika teostamine ning esitamine kogemuskohtumisel.
Väljastatavad dokumendid – tunnistus
Koolitaja kvalifikatsioon - psühhooloog

Õppekeskkond – grupitöö spetsiifikale vastavad tööruumid

-------------------------------------------------------
Soovituslikud materjalid ja kirjandus iseseisvaks tööks:
Kohustuslik kirjandus
,, Aitaja vari’’ (M. Lindqvist)
Soovituslik kirjandus
,,Nõustamispsühholoogia'' (A. Kidron), eriti rühmatöö osa
,,Loomismäng'' (E. Rüütel, P. Visnapuu), lk 3-43, rühmadega töötamise põhimõtete osa
,,Juhtimise müstika'' (M. Kets de Vries), lk 1-174
,,Aitaja vari’’ (M. Lindqvist)
,,Nõustamisoskus’’ (J. McLeod)
,,Ryhmä auttaa’’ (Pölönen-Sitolahti)
,,Rühmatööga alustamine’’ (juhendfail)

Tagasi